Geo Eng Rus

მედიაციის პროექტი - "მედიატორი"

ტერმინთა განმარტებები:

 • „მედიაცია“ („მედიატორი“) - გულისხმობს მხარეთა (სუბიექტებს) შორის, ურთიერთმორიგების (სასამართლო და საარბიტრაჟო ორგანოების გარეშე) პროცესის წარმართვის და მხარეთა ინტერესების გათვალისწინებით - ურთიერთხელსაყრელი შეთანხმების მიღწევის უზრუნველყოფას;
 • „მხარეები“ („სუბიექტები“) - ინტერესთა კონფლიქტების საფუძველზე - დაპირისპირებულ მხარეებს;

„მედიაციის“ ტიპის მომსახურეობის საჭიროება:

 • სასამართლო (საარბიტრაჟო) პროცესში, მხარეების მონაწილეობის შედეგად:
  1. ერთ-ერთი მხარე, როგორც წესი რჩება „წაგებულ“ მდგომარეობაში. მაშინ, როდესაც მხარეთა მორიგების შედეგად, უმეტეს შემთხვევაში ორივე მხარე რჩება დაკმაყოფილებული, მიღებული შეთანხმების შედეგად;
  2. სასამართლო (საარბიტრაჟო) პროცესთან დაკავშირებული, მხარეთა მიერ გაწეული დანახარჯები გაცილებით აღემატება, „მედიაციის“ („მედიატორის“) მომსახურეობის ხარჯებს;
  3. სასამართლო პროცესის, შედარებით ხანგრძლივი პერიოდი, დაკავშირებულია მხარეთა ე.წ. „ალტერნატიულ დანახარჯებთან“, რაც ფაქტიურად მინიმიზირებულია „მედიაციის პროცესის“ შემთხვევაში;
 • ხშირ შემთხვევებში, დავაში მონაწილე სუბიექტების უპირობო მოთხოვნა მდგომარეობს - კონფედენციალური ინფორმაციის არაგასაჯაროობაში, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელია სასამართლო პროცესის დაწყების და მიმდინარეობის შემთხვევაში;
 • მხარეების არსებული პრობლემებისადმი, მაღალი რანგის პროფესიონალურ მიდგომაზე დამყარებული „მედიატორის“ მომსახურეობის შეთავაზების დეფიციტი;

„მედიაციის“ მომსახურეობის სფერო და მომხმარებელთა კატეგორიები:

 • კომპანიები (იურიდიული პირები), რომელთა შორის არსებობს ურთიერთპრეტენზიები, მოთხოვნები და ბიზნეს-ურთიერთობებთან დაკავშირებული უთანხმოებები;
 • კომპანიები, რომელთა მენეჯმენტის და პერსონალს შორის წარმოქმნილია კონფლიქტური სიტუაცია;
 • კომპანიები, რომელთა პარტნიორებს ან აქციონერებს გააჩნიათ პრეტენზიები და მოთხოვნები სხვა აქციონერების ან კომპანიის მენეჯმენტის მიმართ;
 • სამოქალაქო დავები (მათ შორის საოჯახო დავები);
 • უფლებების და თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული პრობლემები;
 • პოლიტიკური ნიშნით არსებული კონფლიქტები;
 • საკუთრებასთან და ფლობასთან დაკავშირებული დავები;

დავების, კონფლიქტების (პრობლემების) გადაწყვეტის საშუალებები.

სამართლებრივი

მედიაციის საშუალებით

ბრალეულობის დადგენა

გამოსავალის და ალტერნატიული ვარიანტების მოძიება

გასაჩივრება

მედიაციის და მედიატორის მიმართ ნდობა

გარე კონტროლი და ზედამხედველობა

თვითრეგულირება

განზოგადებული გადაწყვეტილების მიღება

ცალკეული შემთხვევის მიმართ გადაწყვეტილების მიღება

სასამართლო გადაწყვეტილება

შეთანხმების და კონსენსუსის მიღწევა

ერთადერთი პერსპექტივა (ერთადერთი გადაწყვეტილება)

დავის დარეგულირების, სხვა და სხვა თვალსაზრისის და ვარიანტების განხილვა

პრობლემის განხილვის შეზღუდვა

პრობლემის განხილვის გაშლა

სასამართლო გადაწყვეტილების უპირობო შესრულება

შეთანხმების თვითრეალიზაციის სტიმულირება

მედიაციის მომსახურეობის უპირატესობები, ალტერნატიულ მომსახურეობასთან შედარებით (იგულისხმება სხვა კონკურენტი იურიდიული კომპანიები):

 • წარმატებული მოლაპარაკებების „ჰარვარდის მეთოდის“ (მეთოდიკის) სპეციალისტების ჩართვის შესაძლებლობა;
 • სოციალური ფსიქოლოგიის სპეციალისტების მონაწილეობა;
 • კორპორატიული ურთიერთობების და პერსონალის მართვის პროფესიონალების მოწვევის შესაძლებლობა;
 • სამართლის ექსპერტების და იურისტების მონაწილეობა;
 • არსებული, მხარეთა შორის დავის საკითხების კომპლექსური და მრავალმხრივი ანალიზის შედეგად, მხარეებისათვის საუკეთესო ალტერნატივების შემუშავების შესაძლებლობა;

„მედიაციის პროექტის“ საკონტაქტო ინფორმაცია:

მობ. 593667218 ექსპერტ-მედიატორი - ვახტანგ ხომიზურაშვილი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 01
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • 02
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • 03
  თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • 04
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
 • 05
  სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
 • 06
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
 • 07
  სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
 • 08
  აღსრულების ეროვნული ბიურო
 • 09
  უფასო იურიდიული დახმარების პორტალი
 • 10
  საქართველოს სასამართლოები
 • 11
  საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
 • 12
  საჯარო ინფორმაციის პროგრამა
 • 13
  დიალოგის განვითარებისთვის
 • 14
  განმარტებითი იურიდიული ლექსიკონი
 • 15
  საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია
 • 18
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
 • 16
  სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა
 • 19
  საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია
 • 17
  საპროცესო ვადის გამოთვლა
 • 20
  საქართველოს რაგბის
  კავშირი

Please publish modules in offcanvas position.